Глобальний фазовий бар’єр – чи має Україна шанс?

Що ми маємо сьогодні

Світ на порозі чергового фазового переходу

Чи вже зробив перший крок за поріг

Будуть переможці та переможені

Ті, що подолали бар’єр між теперішнім і майбутнім

Ті, що залишилися у минулому

Непрості запитання

Яка природа фазового переходу?

Чи необхідно нам прагнути подолати фазовий бар’єр?

Чи це можливо?

Що робити, якщо неможливо?

Від нас залежить, як ми зіграємо тими картами, які нам видали

Три взаємопов’язані сфери

Соціосфера – системи адаптації технологій та ідей у людських спільнотах.

Інфосфера – сукупність ідей, що визначають життя людини та спільнот.

Техносфера – сукупність фізичних технологій, що визначають матеріальні умови життя.

Техносфера

Природна фаза

Завершується 1-м фазовим переходом – аграрною революцією

Аграрна фаза

Завершується 2-м фазовим переходом – промисловою революцією

Індустріальна фаза

Завершується 3-м фазовим переходом – теперішнім

Постіндустріальна (інформаційна) фаза

Природна фаза

Техносфера

Нульова сума технологій à мисливство, збирання

Інфосфера

Мислення інстинктивне à магічне

Соціосфера

Життя окремими сім’ями à родоплемінне докласове суспільство

Взаємний вплив та обумовленість

Розвиток технологій мисливства ð об’єднання зусиль, більші спільноти ð ідеологія колективізму, несуперечлива картина світу

Розуміння неможливості виживання одинака ð ідеологія колективізму ð більші спільноти

Перша золота доба
(гомеостаз = динамічна рівновага)

Плем’я на основі кровної спорідненості

Рівноправність і братерство

Big Men замість вождів

Багата біосистема дає досить їжі

Колективізм, взаємодопомога, взаємовиручка та взаємозалежність

Несуперечлива магічна картина світу

Кінець першої золотої доби

Економічна / екологічна криза

«Проїдання» біосистеми

Зменшення чисельності населення

Немає тварин для одомашнення

Низька інтенсивність землеробства, застій у військовій справі, відсутність джерел енергії

Технологічна криза

Нові аграрні технології витісняють старі мисливсько-збирацькі

Ціннісна криза

Проявлення Его

Поява «героїчної» ідеології на заміну магічної

Криза магічної картини світу

Руйнування традиційних систем пізнання та освіти

Початок розпаду громади

Поява вождів

Управлінська криза

Зростання обсягів продовольства, осілий спосіб життя ð зростання народжуваності

Збій механізмів арбітражу конфліктів

Хто винний?

Система себе вичерпала

Перший фазовий перехід

Соціальний «землетрус»

Масовий голод

Міжплемінні та внутрішні зіткнення за ресурси та самоствердження

Втрата віри в картину світу, що не допомагає вижити

Руйнування традиційних цінностей

Технологічний прорив:
комплекс неолітичних технологій

Не лише одомашнення, а й селекція

Використання сили тварин

Обробка каменю, кості

Мореплавство

Соціальний прорив

Поява рабства

Раб-мисливець – безглуздо,
раб на землі – великі обсяги монотонної праці

Ідейний прорив

Ідеологія індивідуалізму, володіння і перемоги

Людиноподібні боги, що відчувають, сваряться, воюють та миряться, як люди

Управлінський прорив

Система особистої влади вождя

Механіка фазового переходу

Прориви не синхронні, навіть не всі обов’язкові

Прорив по одному напрямку уможливлює та спрощує прорив по інших

Немає взаємно однозначної відповідності між рівнем розвитку сфер, але є взаємний вплив, що рухає до балансу

Спочатку фазовий перехід у кількох незалежних місцях

Не більше 10 місць незалежного виникнення сільського господарства,
зі значною різницею у часі

Стрімке розповсюдження нового устрою

Більша продуктивність ð більший приріст населення, здатність воювати

Запізнілий перехід

Розвиток навздогін успішний чи неуспішний

Люди поколінь фазового переходу не є щасливішими

Менша тривалість життя, більше хвороб, гірше харчування, деспотична влада

Спільноти, що не пройшли фазовий перехід, вимирають або витісняються

Краще проскочити, аніж застрягти

Будь-який ресурс, врешті-решт, попадає в руки того, хто використовує його ефективніше

Третій варіант ще гірше:
фазова катастрофа

Надрив і катастрофічне спрощення системи, відкат до попередньої фази

Криза аграрної фази + крах Римської цивілізації ð Темні віки

Друга золота доба

Стрімке демографічне зростання

Ідеологія Порядку і Шляху = етична релігія (християнство, іслам, юдаїзм, буддизм, конфуціанство)

Феодалізм

Монархія (обмежена влада)

Економічна / екологічна криза

Виснаження земель, вирубка лісів, епідемії, частий голод

Екологічна катастрофа в основних регіонах

«Родючий півмісяць»

Технологічна криза

Витіснення аграрних технологій

Англія: «вівці з’їли людей»

Ціннісна криза

Підрив авторитету Церкви

Вільнодумство і протестантство

Гоніння та релігійні війни

Управлінська криза

Нездатність управляти велетенськими імперіями

Дивні війни («бар’єрні»)

Хто винний?

Система себе вичерпала

Другий фазовий перехід

Технологічний прорив

Парова машина і далі…

Соціальний прорив

Буржуазна революція

Ідейний прорив

Раціоналізм

Свобода і вільнодумство

Релігійні реформації

Поява сучасної науки

Гуманізм, просвітництво

Людина у центрі уваги мистецтва

Націоналізм, патріотизм

Управлінський прорив

Структури корпоративного типу

Щасливчики другого переходу

Європа: світові лідери, метрополії колоніальних імперій

Японія: запізно, але стрімкий перехід

Росія: з 1700 до 1930 у два етапи

Російсько-японська війна: індустріальні б’ють аграрних

Невдахи другого переходу

Спізнилися: доколумбова Америка

Стримані ідеологічними обмеженнями: Китай, Індія

Ще й попередній перехід не пройшли: Австралія, Російська Північ

Звільнення колоній не є гарантією подолання фазового бар’єру

Свобода – необхідно, але не достатньо

Загальні принципи

Системна криза перед фазовим переходом

Прорив по 4 напрямках: технологічний, соціальний, ідейний, управлінський

Прориви не синхронізовані, але взаємозалежні і взаємно обумовлені

Ресурси потрапляють в руки тих, хто їх ефективніше використовує

Краще проскочити, аніж застрягти

Лідери наступної фази – не обов’язково ті ж самі, що попередньої

Розвинена індустріальна фаза

Суспільство споживання

Технологічний розрив

Рента розвитку = неоколоніалізм

«М’який» капіталізм: євросоціалізм, лейборизм, держава в економіці

Відокремлення власності та управління

Участь трудового колективу

Численний середній клас

Ідеї гармонії, екологічності

Розвинена індустріальна фаза

Ми не встигли порадіти

Зате не встигли й звикнути

Кінець третьої золотої доби

Економічна / екологічна криза

Всім відомо

Завершення глобалізації = вичерпання простору індустріальної фази

Винесення виробництва не рятує від екологічної кризи

Вичерпання ресурсів: паливо, вода, їжа

Зниження продуктивності праці та капіталу

Перевернута піраміда праці

Демографічна криза

Технологічна криза

Розрив між рівнем розвитку фізичних технологій та гуманітарних (адаптаційних)

Управління часом, стресом, здоров’ям, комунікацією; природа сну, творчості тощо

Складність систем перевищує їх керованість

Неможливість адаптувати перші технології нової фази: тонемо в океані інформації

Ціннісна криза

Світові війни: випробування гуманізму

Тероризм

Зелені цінності = зупинка розвитку

Криза науки та освіти

Немає життєздатного лівого проекту, що пом’якшить кризу

Управлінська криза

Криза управління держав, міст, корпорацій

Намагання керувати тим, чим керувати принципово неможливо

Затримка в управління = плата за створення управлінських структур (штабів)

Швидкість процесів вище швидкості функціонування керуючої системи

Збій управлінських механізмів

Демократичні вибори тощо

Хто винний?

Система себе вичерпала

Третій фазовий перехід

Технологічний прорив

Інформаційні і комунікаційні технології

Психологічні і соціальні технології

High-tech à High-hume: управління пізнанням, комунікацією, навчанням, прийняттям рішень, здоров’ям, соціалізацією, творчістю, груповою діяльністю, часом, несвідомими процесами

Постіндустріалізація енергетики і транспорту

Відновлювальні джерела, розподілені мережі генерації енергії

Соціальний прорив

Де типові буржуа і пролетарі?

Нові соціальні класи на основі різного відношення до засобів виробництва

Що є засобами виробництва?

«Конс’юмтаріат»

Нові соціальні структури

Ідейний прорив

Нові ідеології та духовні вчення: знання та компетентність, зміни як стиль життя, стратегії «виграш-виграш», толерантність, адаптивність

Управлінський прорив

Еконоценози – кластерні системи
спів-конкуренції та співробітництва

Мережеві спільноти

«Приватизовані» держави

Прориви не синхронні і навіть не всі обов’язкові

Прорив по одному з напрямків уможливлює і полегшує інші

Неможливо розгледіти, що за бар’єром, коли ми стоїмо перед ним

Фазовий бар’єр пройдуть не всі

Постіндустріальний колоніалізм

Індустріальні колонії постіндустріального світу

Три сценарії

Подолання фазового бар’єру певними спільнотами

Застрягання в індустріальній фазі

Фазова катастрофа: крок униз.